Karlsøyfestivalen støtter Gaza

  Karlsøyfestivalen støtter Gaza

  Vi er dypt bekymret over den nylige bølgen av vold i de okkuperte palestinske områdene, en vold som har sine røtter i Israels langvarige politikk med apartheid og systemisk vold i regionen.

  Våre hjerter er tunge når vi er vitne til nok et brutalt angrep på sivile i Gaza, et område som ofte beskrives som «det største friluftsfengselet i verden», ifølge undersøkelser utført av FNs spesialrapportør og Amnesty International.

  I erkjennelse av at ethvert tap av liv er en tragedie, understreker vi viktigheten av å ta tak i de historiske faktorene som ligger til grunn for den nåværende humanitære krisen, som viser trekk av folkemord og utgjør en klar fortsettelse av krigsforbrytelser begått mot det palestinske folket gjennom flere tiår.

  We are deeply concerned by the recent surge of violence in the Occupied Palestinian Territories, a violence that has its roots in Israel’s longstanding policies of apartheid and systemic violence in the region.

  Our hearts are heavy as we witness yet another brutal attack on civilians in Gaza, an area often described as ‘the largest open-air prison in the world,’ according to investigations by the UN Special Rapporteur and Amnesty International.

  Recognising that every loss of life is a tragedy, we stress the importance of addressing the historical factors underlying the current humanitarian crisis, which exhibits traits of genocide and constitutes a clear continuation of war crimes committed against the Palestinian people over decades.


  Illustrasjoner: Lintu Maria Sofia