Open Call til Karlsøyfestivalen 2022

  Rosa båt i solnedgang

  Foto: Anita Hillestad (2021) Skulptur: Angel av Anita Hillestad med Tore Forsberg

  English below

  Karlsøyfestivalen er en liten festival på Karlsøya i Troms og Finnmark fylkeskommune. Den nærmeste byen er Tromsø. Karlsøya er omtrent 65 kilometer pluss en halv time med ferge fra Tromsø. Det har vært festival på Karlsøya siden 2000. Festivalen har hatt fokus på musikk, kunst, barneaktiviteter, politikk, lokal mat og naturopplevelser.

  Vi vil i 2022 satse enda mere på kunst, med et fokus på stedsbasert kunst, også kjent som Land Art. Vi inviterer derfor kunstnere til å delta med å lage og vise stedsbasert kunst på Karlsøya mellom 29. juli og 5. august. Kunsten vil vises for publikum på en eller flere kunstvandringer lørdag 6. og søndag 7. august.  

  Karlsøya er en liten øy i Nord-Norge. Øya er i hovedsak utmark. Mye av utmarka er skog med småbjørk. Deler av øya er også naturreservat. Siden det er en øy så er det også mange muligheter i fjæra. Dere inviteres til å lage kunst i fjæra eller utmarka der dere måtte ønske det, og det ikke kommer i konflikt med andre interesser. Deltakende kunstnere må forvente å arbeide selvstendig og ta et helhetlig ansvar for verket sitt. Det er også åpent for at kunstnere kan samarbeide både i forkant og under selve festivalen.

  Kunsten skal i størst mulig grad lages av naturmaterialer som brytes naturlig ned og har minst mulig innvirkning på naturen. Det er utover dette ingen begrensninger på uttrykksform. Det kan være performativt eller installasjoner med ulik permanens. Alt fra det helt flyktige til installasjoner som man forventer skal bli stående i mange år. 

  Deltakende kunstnere vil få enkel innendørs overnatting. Dette kan være på gjesterom i noens hjem eller i en campingvogn, brakke eller buss. Alle deltakende kunstnere vil få et dekningsbidrag på 8 000 kroner. Dette er ment å skulle dekke reise, deltakeravgift, mat under opphold og materialer, Dersom det er noen midler igjen etter at utgifter er dekket vil kunstneren beholde dette som et symbolsk honorar. Inviterte kunstnere oppfordres til å søke eget honorar og dekning av andre kostnader fra andre ordninger. Karlsøyfestivalen vil ved behov gi en invitasjon/intensjonsavtale som kan brukes til dette formålet.

  Dersom du har ekstraordinære utgifter med tanke på reise og/eller materialer som ikke blir dekket av andre, så kan det være mulig å justere dekningsbidraget i søknadsprosess.

  Dersom du har spørsmål eller ønsker å søke om å delta på festivalen kan du gjøre dette ved å sende en mail til booking@karlsoyfestivalen.no. Dersom du ønsker å søke kan du sende oss en liten beskrivelse av kunstnerskapet ditt og motivasjon for å søke om å komme til Karlsøyfestivalen. Søknad kan også inneholde prosjektide, kunstnerisk CV, dokumentasjon av tidligere arbeider, eller annet du mener er relevant for søknaden.  

  Vi har første uttak allerede 10 mars. For å være med i dette uttaket må vi ha søknad innen midnatt 9. mars. Andre og siste uttak har søknadsfrist 31. mars.

  Her kan du se litt hvordan det ser ut på og rundt Karlsøya

  English

  The Karlsøy Festival is a small festival on Karlsøya in the North of Norway. The nearest city is Tromsø. Karlsøya is about 65 kilometers from Tromsø, plus half an hour by ferry. There has been a festival on Karlsøya since 2000. The festival has focused on music, art, children’s activities, politics, local food and nature experiences.

  In 2022, we will focus even more on art, and more specifically land art. We therefore invite artists to participate in creating and showing land art on Karlsøya between 29th of July and 5th of August. The art will be shown to the public on one or more art walks on Saturday 6th of August.

  Karlsøya is a small island in northern Norway. The island consists mainly of the outfield. Much of the outfield is forest with small birches. Parts of the island are also nature reserves. As an island, there is also a long seashore. You are invited to create art in the outfield or by the seashore wherever you may wish, as long as it does not conflict with other interests.  

  The artwork must, as far as possible, be made of natural materials that degrade naturally and have the least possible impact on nature based on principles of no or minimum impact. Beyond this, there are no restrictions on the form of expression. It can be performative or installations of permanence. Everything from the completely volatile to installations that are expected to remain for many years. Participating artists must expect to work independently and take overall responsibility for their work. It is also welcome for artists to collaborate both in advance and during the festival itself.

  Participating artists will receive simple indoor accommodation. This can be in a guest room in someone’s home or in a caravan, barrack or bus. All participating artists from outside Norway will receive a contribution of 1 000€. This is meant to cover travel, participation fee, food during stays and materials. If there are any funds left after expenses are covered, the artist will keep this as a symbolic fee. Invited participants are encouraged to apply for their own fees and cover other costs from other schemes. The Karlsøy Festival will, if necessary, provide an invitation / letter of intent that can be used for this purpose. If you have extraordinary expenses with regard to travel and / or materials that are not covered by others, then it may be possible to adjust the financial contribution in the application process.

  If you have questions or want to apply to participate in the festival, you can do so by sending an email to booking@karlsoyfestivalen.no. If you want to apply, please send us a short description of your artistry and motivation to apply to come to the Karlsøy Festival. Application can also include project ideas, artistic CV, documentation of previous work, or anything else you find relevant for the application.

  We have the first withdrawal already on March 10. To participate in this selection, we must have an application by midnight on March 9. The second and last withdrawal has an application deadline of 31st of March.